Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Gyermekeink speciális nevelési szükséglete nagymértékben meghatározó, ezért ez az óvodai program jelentősen eltér a többségi óvodák programjaitól. Ez az eltérés elsősorban azzal magyarázható, hogy a kisgyermekek spontán tanulása sérült, meg kell tanítani őket mindazokra, amelyeket a gyermekek a többségi óvodában a foglalkozásokon, indirekt módon sajátítanak el. Természetes kíváncsiságuk alacsonyabb szintje, illetve hiánya miatt nem várható, hogy belső motiváltságra kapcsolódjanak be a foglalkozásokba, ezért a részvételük egy-egy foglalkozáson az óvoda-, gyógypedagógus pozitív motivácójának eredménye. Programunk egyik fontos jellemzője a rugalmasság. A gyógypedagógus dönti el a gyermekcsoport, illetve az adott gyermek alapos ismerete birtokában, hogy melyik foglalkozásformát választja, hogy egy-egy foglalkozás mennyi ideig tart, az ismeretnyújtásban - szerzésben milyen mélységig jutnak el.

Mindez az óvoda-, gyógypedagógus részéről, a sérült gyermekek egész személyiségének ismeretét, azok feltétlen elfogadását feltételezi.

Gyermekeink szocializációjának érdekében célunk, a problémamegoldó készség, az önértékelés, a kognitív funkciók fejlesztése mellett az alapvető gyermeki tevékenység, a játék szerepének fontossága.

Az egyes foglalkozások szoros kapcsolata, a témakörök komplex módon történő feldolgozása mindig a kisgyermekek egyéni szükségleteit szolgálják.


A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás, az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszünk:
Az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására.

 • Az önismeret fejlesztésére, attitűdök, normák kialakítására.
 • Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segítjük az egyre pontosabb észlelést.
 • Fejlesztjük a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet.
 • Elősegítjük a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását.
 • A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapozunk.
 • Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással végezzük a képességfejlesztést.
 • Törekszünk a hiányosan működő képességek korrekciójára valamennyi területen.
 • A percepciófejlesztés, a kognitív funkciók, a mozgás stb. fejlesztésén túl hangsúlyt kap az önkiszolgálás fejlesztése.
 • Biztosítjuk az iskolai életmódra való felkészítést egyéni, kiscsoportos formában, játékosan, sok tapasztalatszerzést biztosítva a módszeres, következetes, apró lépésekben történő fejlesztéshez.
 • Lehetőséget biztosítunk kiegészítő terápiák igénybevételére.
 • Törekszünk a családközpontú gondoskodás megvalósítására, támaszkodunk a korai fejlesztés eredményeire.
 • Támogatjuk az integrációs törekvéseket, felkészítjük az arra alkalmas gyermekeket a többségi intézményes nevelésre.

Mindezek a szülőkkel együttműködve, meleg, családias légkörben, a gyermekek egyenletes fejlődését biztosítva történnek.