Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Kollégiumunk a szülői ,nevelőszülői háttérrel rendelkező , családjukhoz hétvégenként , szünetekben hazautazó 6-22 éves korú, sajátos nevelési igényű , enyhe fokban és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók élettere a tanítási év során.

Minden gyermekünk hátrányos helyzetű , komoly szociális és pszichés családi terhekkel küzd, ezért munkánkban kiemelt szerepet kap a nevelés.

Pedagógiai tevékenységünk nemcsak kiegészíti , de sok esetben pótolja a családi nevelést , karöltve az iskolával és teljes nyitottsággal kíván együttműködni az itt élő tanulók családjaival is.

A kollégiumi élet szabályait a 2011/12-es tanévben megújított , az iskolai házirendhez igazított kollégiumi házirend tartalmazza , valamint az elvégzendő éves feladatokat a kollégiumi munkaközösségi munkaterv határozza meg.
Elhelyezkedés:

A tornateremhez és étteremhez szervesen kapcsolódó önálló épületrészben, csodálatos természeti környezetben , családias körülmények között kapott helyet a kollégiumi része az intézménynek: hálók , vizesblokk, felügyelői , nevelői szoba , orvosi szoba.

A kollégiumba való bekerülés szabályai:

A kollégiumba való bekerülés ugyanazon elvek szerint történik , mint az intézménybe való bekerülés.

A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állásfoglalása , a szülő kérése vagy az illetékes gyámhatóság felkérése alapján./ lásd: Kollégiumi pedagógiai program/

A kollégiumi elhelyezésért külön kollégiumi díjat nem kell fizetni . A szülőnek csak a fenntartó által megállapított nyersanyagnormát kell térítési díjként a neki kipostázott csekken befizetni.

Létszám:

 • Jelenleg 37 kollégista lakója van az intézménynek
 • Korosztályok:
  • Általános iskolás : 25 fő
  • Szakiskolás : 12fő
 • Nemek aránya:
  • Fiú: 29 fő
  • Lány: 8 fő
Főbb nevelési elveink:

Az iskola nevelési elveit a kollégium is magáénak tekinti . Ezek mellett a következező elveket tartja fontosnak :

 • A növendékek iránti felelősség, bizalom , szeretet , tapintat elve
 • A gyermekek sérültségéből eredendően egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételének elve
 • Nemzeti, etnikai , kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartásának elve
 • Szülőkkel és az iskolával , társintézményekkel való konstruktív együttműködés elve
Céljaink:
 • Értelmi ,érzelmi téren fejlesztő környezet biztosítása valamennyi hátrányos helyzetű családból érkező gyermek számára 
 • Saját és mások tárgyi értékeinek tisztelete , iskolai , kollégiumi eszközök , természeti környezetünk védelme.
 • Az osztályfőnökökkel folyamatos napi kapcsolat tartása .
 • Egészséges életmódra nevelés , testi nevelés.
 • Esztétikai nevelés : a körülményekhez, évszakokhoz , jeles napokhoz alkalmazkodó ízléses tárgyi környezet kialakítása , megóvása.
Közösségi nevelés: jó kapcsolatok , kialakítása a csoportban , családias , egymást tisztelő , segítő magatartás megkövetelése.

Önállóságra nevelés , a szabadidő tartalmas eltöltésére ösztönzés.

Személyi feltételek:

 • A két kollégiumi csoportban jelenleg két nevelőtanár koordinálja a pedagógiai tevékenységet.
 • Munkájukat három gyermekfelügyelő segíti.
Célunk az előző évek tapasztalatait és jó beidegződéseit tovább vinni , több ötlettel gazdagítani.

Fontos a kollégák közötti jó szakmai és emberi kapcsolat , mivel csak együttes erővel , következetes munkával , egymást segítve tudunk eredményeket elérni.