Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Az intézmény nevelésfilozófiája:

Nevelési és oktatási elveinket alapvetően meghatározza intézményünk speciális jellege: nem tekinthetjük egy átlagos magyarországi iskolának. Olyan többcélú, speciális intézmény, amelyet egy sajátos közegben az egymásrautaltság, az egymást segítés elemei alakítanak egészen egyedivé.

Sérült és ép emberek együttélése megkívánja annak az alapvető elvnek a megértését és tiszteletben tartását, hogy sajátos szimbiózisban felnőttek és gyermekek egymásért vagyunk. Elfogadjuk és tényként kezeljük a másságot. A sérültségen, másságon való sajnálkozás helyett egymás és a tanulók megközelítésének, megértésének humánus szempontjait kívánjuk előtérbe állítani.

NEVELÉSI-OKTATÁSI ELVEINK:

 • tolerancia (mások elfogadására és mások tiszteletére nevelés) elve
 • szabadságra nevelés elve
 • igazságkeresésre nevelés elve
 • közösségi életre nevelés elve
 • örömre nevelés elve
 • érzelmi nevelés fontosságának elve
 • önnevelés kialakításának elve
 • egyénre szabott fejlesztés elve
 • önálló életre nevelés elve
 • gyakorlatiasságra nevelés elve

BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK:

Iskolánkban azok a gyermekek tanulhatnak, akiket a Győr – Moson – Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján, szakvéleménye ide javasol. Mindez történhet a gyermek beiskolázásakor, illetve később, más iskolatípusok felsőbb évfolyamaiból való áthelyezéssel.

SZAKMAI EGYSÉGEINK:

Óvoda – óvodai csoportunkban vegyes életkorú, sajátos nevelési igényű kisgyermekek számára biztosítunk differenciált, egyéni szükségletekhez igazodó ellátást, iskolai életmódra való felkészítést. Tesszük mindezt alacsony létszámú - 6 fő - kiscsoportban. Mind személyi, mind tárgyi feltételeink adottak a kisgyermekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez. Korszerűen berendezett csoportszoba, különböző terápiás lehetőségek. Az óvoda befejezése után lehetőség van tankötelezettségük teljesítésére helyben, az általános iskolánkban.

Fejlesztő iskola – a fejlesztő iskola tanulói súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek. A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjét követi. Nem tagozódik évfolyamokra, felépítése elért fejlettségi szakaszokra bontható. A csoport maximális létszáma 6 fő lehet. Heti fejlesztő foglalkozásuk 20 óra.

Általános iskola – általános iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatása zajlik. Tanulóink sérültségük alapján enyhe – illetve középsúlyos, azaz tanulásban-, illetve értelmileg akadályozottak. Vannak halmozottan sérült, mozgássérült, valamint autista tanulóink is.

Szakiskola - Szakiskola és Készségfejlesztő iskolai részlege a következő szakmákban kínál továbbtanulási lehetőséget a sajátos nevelési igényű, tanulási gondokkal küzdő és értelmileg sérült fiataloknak:

 • Parkgondozó (546220101002101)
 • Szőnyegszövő (312150200103108)
 • Szobafestő rész-szakképesítés (335820401003102)
 • Konyhai kisegítő rész-szakképesítés (338110301003101)

A szakképző évfolyamokat megelőző 9-10 osztályokban a közismereti tantárgyakon kívül szakmai alapozás és előkészítés folyik mindegyik iskolánkban oktatott szakmából.
Valamennyi szakmánkat OKJ rendszerű képzésben oktatjuk, a tanulmányok független vizsgabizottság előtt zajló vizsgával záródnak. A sikeresen vizsgázók szakmunkás bizonyítványt vagy képességeiknek megfelelő tanúsítványt kapnak.

A tanulmányok elméleti és gyakorlati oktatásból állnak. Hetente 2 nap elmélet és 3 gyakorlati nap van minden szakmánkban. Iskolán belüli  tanműhelyekben folyik a gyakorlati képzés.
A nem soproni tanulóinknak elhelyezést tudunk biztosítani az intézmény területén lévő saját kollégiumunkban. Iskolánkban a tankönyv ellátás ingyenes. A szakmákhoz szükséges eszközöket, védőruházatot biztosítunk. Saját konyhával rendelkezünk, ahol kedvezményes étkezés igényelhető.

Kollégium - A gyermekek egy szűkebb rétege számára a család szociális helyzete miatt indokolt a kollégiumi elhelyezés. Pedagógiai tevékenysége kiegészíti a családi és iskolai nevelést. Együttműködése szoros az iskolával. A délutáni foglalkozásokat szakképzett nevelőtanárok irányítják. Segítik a felkészülést a másnapi órákra. A szabadidő hasznos eltöltése is irányítottan történik.

Tanulóink hetente utaznak haza családjukhoz. Szülői igény szerint az
utaztatást városon belül felnőtt kísérettel segítjük.

Napközi, tanulószobai ellátás – bejáró tanulóink számára lehetőség nyílik a másnapra való felkészülésre a délután folyamán szakember irányítása mellett. Tanulhatnak, leckét írhatnak. Természetesen levegőzésre, játékra, aktív szabadidő eltöltésre is lehetőség nyílik.

FEJLESZTÉSEINK, TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEINK:

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek keretében egyéni fejlesztések történnek.
Ezeket a foglalkozásokat is természetesen szakemberek végzik.
Biztosítani tudunk:
.- Ayres terápiát jól felszerelt teremben
- Érzékelőszobánkban bazális stimulációra, snoezelen-, Bemer
terápiára van lehetőség. Vízágyunk, a vetített képek zenei aláfestése, teljes ellazulást biztosít.

Labdafürdőnk is kedvelt hely.
Beszédhibák korrigálására logopédiai ellátást nyújtunk.
Zeneterápiás foglalkozások nagyon kedveltek.
Orff zenei műhelyünk komoly sikereket ér el, rendszeres fellépői iskolai rendezvényeinknek, városi Ki Mit Tud-on első helyezettek lettek.
Gyógytestnevelésben, gyógyúszásban és gyógytornában is részesülnek tanulóink.

Az intézmény hagyományrendszere:

Intézményünk életében, múltjában nyomon követhetők azok a pozitív irányultságú kezdeményezések, amelyek valamilyen szintű megismétlésére mind a tanulókban, mint pedig az őket oktató-nevelő pedagógusokban belső igény támadt. Ez nyomon követhető az elmúlt évek iskolai munkaterveiben, ahol ezek ismételt megvalósításról döntött a tantestület. Ezek a programok lassan és spontán módon váltak intézményünk hagyományaivá, mind az oktatás - nevelés terén, mind pedig az ünnepkörök és különböző rendezvények tekintetében.

Hagyományaink:

 • Tanévnyitó ünnepség
 • Őszi tárlat
 • Doborjáni Nap
 • Adventi gyertyagyújtások
 • Mikulásvárás
 • Karácsonyi süteményvásár
 • Farsang
 • Március 15.
 • Költészet napja
 • Húsvétvárás
 • Gyermeknap
 • Tanévzáró

Ezen kívül rendszeresen részt vesznek tanulóink tanulmányi versenyeken, kultúrfesztiválokon, vetélkedőkön, szavalóversenyen, különböző sportrendezvényeken, szép eredményeket elérve.

KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG:
Amennyiben a tisztelt szülők közelebbről is szeretnék megismerni intézményünket, az alábbi elérhetőségek közül választhatnak:
Cím: 9400 Sopron, Brennbergi u. 82.
Tel.: 99/512 – 730
Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde 99/512 - 734
Igazgató helyettes: Máté Beatrix 99/512 - 732

e-mai.: iskola.doborjani@gmail.com
honlap: www.doborjani.sopron.hu


„Senki se kényszerít, senki se tiltja, hogy válassz,
Itt te vagy a kérdés és csak te lehetsz a válasz”
/ Fodor Ákos/